Chào mừng đến với Trung tâm Hỗ trợ của XMOBILE Việt Nam

Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ tốt hơn bạn, chúng tôi sử dụng một hệ thống vé hỗ trợ. Mỗi yêu cầu hỗ trợ được phân công một số vé duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến độ và phản ứng trực tuyến. Để tham khảo của chúng tôi cung cấp lưu trữ đầy đủ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Một địa chỉ email hợp lệ là cần thiết để gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!