Chào mừng đến với Trung tâm Hỗ trợ của XMOBILE Việt Nam

Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ tốt hơn bạn, chúng tôi sử dụng một hệ thống vé hỗ trợ. Mỗi yêu cầu hỗ trợ được phân công một số vé duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến độ và phản ứng trực tuyến. Để tham khảo của chúng tôi cung cấp lưu trữ đầy đủ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Một địa chỉ email hợp lệ là cần thiết để gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Tạo hỗ trợ mới


Xin vui lòng cung cấp chi tiết thông tin nhiều hơn để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. Để cập nhật hỗ trợ trước trước, xin vui lòng đăng nhập.

Kiểm tra tình trạng Yêu cầu


Chúng tôi cung cấp lưu trữ và lịch sử của tất cả các hỗ trợ hiện tại và trước đây của bạn đã yêu cầu với các kết quả trả lời.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!